Government and Politics in Southeast Asia 2012: Review of Tourism Youtube

ให้นิสิตสำรวจ youtube คลิป ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละประเทศ โดยพิจารณาว่า ใครผลิต เขาต้องการขับเน้นและสร้างภาพตัวแทนอะไรในประเทศเหล่านั้น

อย่าลืมลงชื่อของนิสิตในท้าย comment ด้วย

Advertisements

25 responses to “Government and Politics in Southeast Asia 2012: Review of Tourism Youtube”

 1. ถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน says :


  วีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียชิ้นนี้ผลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีสโลแกนว่า Indonesia is Our Homeland. Indonesia Is Our Inspiration. How Can You Are Not Falling In Love With Indonesia? ที่ต้องการนำเสนอภาพของคนอินโดนีเซียที่มีความเป็นมิตร ความอบอุ่น ปลอดภัยและให้ความรู้สึกเสมือนบ้านหลังหนึ่งของนักท่องเที่ยว โดยได้เรียงร้อยวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซีย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งภูเขา ทะเล เกษตรกรรม เดินป่าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นสินค้าชั้นดีของอินโดนีเซีย
  การใช้การนำเสนอที่ไม่ได้ใช้ภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยว ทำให้สามารถตีความเรื่องกลุ่มเป้าหมายตลอดจนวิธีการนำเสนอ กล่าวคือ การนำเสนอวีดีโอในชื่อของ I love my Indonesia แสดงให้เห็นเรื่องของชาตินิยม (Nationalism) ที่รัฐได้นำมาผูกโยงเพื่อเชิญชวนให้คนอินโดนีเซียท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย ขณะเดียวกันต้องการสะท้อนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่า คนอินโดนีเซียยังหลงใหลที่จะท่องเที่ยวและรักในประเทศของตัวเองแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียเองต้องเป็นสิ่งที่ดีและมหัศจรรย์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหา ประกอบด้วยภาพการท่องเที่ยวในวีดีโอนี้ที่เสนอภาพที่เรียบง่าย และความเป็นท้องถิ่น ได้สะท้อนว่าใครๆก็เที่ยวอินโดนีเซียได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมาย ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่กว้างมาก ทั้งคนในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนักเดินทางที่หลงใหลการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวที่หลงใหลความเป็นมิตร ทั้งนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีเงินและนักท่องเที่ยวประเภท Backpacker เป็นต้น
  นอกจากนี้เราจะสังเกตได้ว่าไม่มีการนำเสนอภาพของประเทศอิสลามในวีดีโอชิ้นนี้เลย สมมติฐานข้อหนึ่งอาจเนื่องมาจาก หากเสนอภาพของศาสนาอิสลามจะทำให้คนทั่วไปนึกถึงความรุนแรงซึ่งเป็นภาพที่ขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการนำเสนอในวีดีโอชิ้นนี้ และเป็นการสร้างความกลัวอย่างหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ยุโรป เป็นต้น หรืออีกนัยยะหนึ่งคือ รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการทำให้วีดีโอนี้เป็นสากล เพราะในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้หากเรามองข้ามศาสนาไปจะทำให้ตลาดจะมีลักษณะที่กว้างกว่า ขายสินค้าได้มากกว่า ดังนั้นการขายการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียนี้ขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกศาสนา เช่น กลุ่มยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก ตลอดจนชาวมุสลิมได้ด้วย และอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกทำให้อยู่เบื้องหลังของวีดีโอชิ้นนี้ คือ ความหลากหลายของอินโดนีเซีย ที่เราถูกทำให้เห็นว่าภาพของอินโดนีเซียมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งถึงแม้จะเกิดวาทกรรมขึ้นมาว่าเป็นเอกภาพในความหลากหลายก็ตาม
  ดังนั้น “ภาพลักษณ์”ของประเทศอินโดนีเซียที่รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามนำเสนอและต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมองเห็น ก็คือ ความพยายามส่งเสริมความเข้าใจต่อคนอินโดนีเซียใหม่ โดยเป็นลักษณะของการเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และเป็นมิตรภาพอันแนบแน่น ตลอดจนการเข้าถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยรายได้ของการท่องเที่ยวเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามจุดประสงค์เป้าหมายที่แท้จริงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศส่วนใหญ่ทุกวันนี้แล้ว ก็คือ ความต้องการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวและเม็ดเงินรายได้จากการท่องเที่ยวนั่นเอง

  นางสาวถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน
  5341020024

 2. Akesyan says :

  วิเคราะห์วีดีทัศน์การนำเสนอการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม

  ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=n5ou6fWvVr0

  หลังการทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค.ศ. 1976 (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia or TAC) ระหว่างประเทศสมาชิกขององค์กรในอาเซียน ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงห้าประเทศ เท่านั้น สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวได้แสดงจุดยืน และท่าทีต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ กับ ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ในเอเชียอาคเนย์ว่าสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และนำไปสู่การขยายสมาชิกภาพของอาเซียนมาสู่สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศเวียดนามในปัจจุบันที่แม้จะยังคงปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) แต่ก็สามารถไปมาหาสู่กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ตลอดจนสามารถเปิดประเทศในด้านการท่องเที่ยวให้ปรากฏสู่สายตาของชาวโลกได้เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ในโลกอย่างเท่าเทียม

  ในมุมหนึ่ง ประเทศเวียดนามจึงเน้นเสนอขายจุดเด่นทางวัฒนธรรม และประเพณีซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเสียส่วนใหญ่ (เป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย์) ซึ่งสะท้อนผ่านประวัติศาสตร์สมัยที่ยังคงปกครองด้วยระบบกษัตริย์ หรือ จักรพรรดิอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเอง นอกจากนี้การนำเสนอจุดเด่นทางเกษตรกรรมของการทำนาขั้นบันได (terrace) ยังสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น และพลังทางด้านการเกษตรของเสียดนามในอุตสาหกรรมการส่งออกข้าวของโลกอีกด้วย

  ทว่าในอีกมุมหนึ่งไม่ควรลืมว่าการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว แม้จะเป็นการนำเสนอจุดเด่น หรือ อัตลักษณ์อันของชาติผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการเลือกที่จะไม่นำเสนอบางอย่าง หรือ กล่าวอีกนับหนึ่งก็คือ เป็นการเลือกที่หลงลืมบางสิ่งบางอย่าง เช่น จุดขายอย่างหนึ่งที่สำคัญของเวียดนามคือ แมกไม้ป่าเขาในภาคเหนือ กับ ชายทะเลอันงดงามในภาคใต้ (Hawaii of Vietnam) ซึ่งเป็นที่เดียวกันกับสถานที่ที่เกิดสมรภูมิสู้รบที่ทำให้มีผู้คนทั้งทหาร และพลเรือนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสองล้านคน และเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ครั้งหนึ่ง ด.ญ. คิม ฟุค (Kim Phuc) ต้องวิ่งเปลือยเปล่าเพื่อหลบหนีไฟบรรลัยกัลป์จากนาปาล์ม หรือ ระเบิดเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯในสงครามเวียดนาม เป็นต้น

  เอกลักษณ์ ไชยภูมี

  524 10600 24

 3. THIPAKORN BUASOONTORN says :

  Clip: http://www.youtube.com/watch?v=UNWIAPQpQuo&feature=related

  การเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวของลาวในปี 2012 มีการเน้นไปที่ความคิดหลัก (Concept) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อาศัยความเรียบง่าย ไม่หรูหรา ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพของลาวที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการสร้างคำมาใช้ในการนิยามการท่องเที่ยวของลาวว่า “Simply Beautiful” ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ของประเทศว่าทั้งทรัพยากร ประชากร และระบบโครงสร้างของประเทศมีความเรียบง่าย สงบสุข จากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่สวยงาม ไม่ต้องอาศัยการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ต้องพึ่งพาระบบโครงสร้างอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม 5 ดาว หรือ รถไฟฟ้า แต่อาศัยการท่องเที่ยวแบบเน้นธรรมชาติมากที่สุด ด้วยการที่ลาวสามารถรักษาสภาพโครงสร้างทางทรัพยากรและรูปแบบวัฒนธรรมทางสังคมอันเป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองของลาวเองที่เป็นเป็นแนวสังคมนิยม (ประชาธิปไตยประชาชน) ทำให้รัฐและประเทศสามารถควบคุมทรัพยากรของตัวเองไว้ได้ในระดับหนึ่ง

  ในอีกส่วนหนึ่งคือการนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งทรัพยากร ด้วยการพยายามสร้างคำ “น่าค้นหา” อาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศตัวเองในด้านแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ รวมไปถึงการปิดท้ายด้วยการนำเสนอประโยค “ท่องเที่ยวลาว พาเศรษฐกิจลาวเข้มแข็ง” สะท้อนถึงการที่ลาวพยายามจะเข้าสู่ระบบตลาดโลกที่ต้องพึ่งพาการอยู่รอดของประเทศตัวเองด้วยการเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก

  โดยสรุปแล้ว Image Construction ของประเทศลาวเป็นการเน้นไปที่ความสงบสุข ความเรียบง่ายของประเทศตัวเอง ไม่มีปัญหาในเรื่องภัยของความมั่นคงหรืออันตรายจากการก่อการร้ายสมัยใหม่ และดึงดูดต่างประเทศเข้ามาทำสัญญา หรือทำการลงทุนเกี่ยวกับการจัดการทางด้านนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากร เนื่องจากเหตุผลที่ลาวมีปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมาก ในส่วนของประชากรแสดงภาพลักษณ์ออกมาในเรื่องของการมีวัฒนธรรมที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่เกิดจากพื้นฐานมาจากศาสนาพุทธ ซึ่งมีความคล้ายคลึงในการนำเสนอภาพลักษณ์รูปแบบนี้ในเขตประเทศใกล้เคียง เช่น ไทย พม่า เป็นต้น

  ทิพากร บัวสุนทร 534 10222 24

 4. PRANCHALEE KEEREEWET says :

  Visit Indonesia 2010

  จากวีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย (Visit Indonesia 2010) เห็นได้ว่าประเทศอินโดนีเซียถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีลักษณะพิเศษคือ การดำรงชีวิตของประชาชนที่ผูกพันและเกี่ยวเนื่องกับดินแดนบนเกาะหรือภาคพื้นสมุทรที่มากกว่าในเขตเมือง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวนมากมิใช่เกาะใหญ่ที่ผนวกกับภาคพื้นดิน อินโดนีเซียได้นำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด สนุกสนาน แสดงออกถึงความแข็งแกร่งตรงไปตรงมาและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

  การรับรู้ตัวตนของประเทศอินโดนีเซียผ่านการนำเสนอที่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตของคนนอกเขตเมืองของประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจ มีชีวิตชีวา และทรงไว้ซึ่งเสน่ห์เฉพาะตัวเช่นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความเรียบง่าย ความชัดเจน และความแข็งแกร่ง แต่ช่วงท้ายการนำเสนอได้แสดงภาพการต้องรับดูแลนักท่องเที่ยวของคนพื้นเมืองที่คอยบริการและเอาใจใส่ทำให้เกิดการหักมุมกลับไปที่ด้านความอ่อนโยนต่อนักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่นที่ไปเยือนประเทศนี้ด้วย จุดขายหลักในการนำเสนอน่าจะเน้นที่การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่น บุโรพุทโธ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น เกาะ ทะเล น้ำตก ฯลฯ มากกว่าห้างสรรพสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในสมัยใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียไม่ถูกนำเสนอในมุมของความเจริญสมัยใหม่เช่น สวนสนุก โรงแรมหรูหรา หรือการค้าเชิงอุตสาหกรรมเลย ในด้านเศรษฐกิจมีเพียงการนำเสนอภาพการค้าขายสินค้าที่ทำจากมือและการค้าในย่านศูนย์การค้าเท่านั้นซึ่งได้ปรากฏในคลิปวิดีโอที่แนะนำประเทศนี้ให้เห็นอยู่
  ไม่มากนัก

  การนำเสนอการท่องเที่ยวและตัวตนของอินโดนีเซียในวีดีทัศน์นี้วิเคราะห์ว่า ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอินโดนีเซียเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลให้อินโดนีเซียพยายามนำเสนอตนเองในแบบแข็งแกร่งและไม่เหมือนใคร ในยุคล่าอาณานิคมอินโดนีเซียที่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศฮอลแลนด์แต่ในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยเหลือให้อินโดนีเซียหลุดพ้นจากการเป็นประเทศอาณานิคม ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีแต่อินโดนีเซียก็ไม่ต้องการให้ประเทศตนเองถูกแทรกแซงทางการเมืองและการทหารโดยญี่ปุ่นเช่นกัน สุดท้ายอินโดนีเซียจึงเลือกที่จะปฏิเสธอิทธิพลทางวัฒนธรรมกระแสหลักเช่นจีน อินเดีย และฮอลแลนด์ แต่กลับพยายามเชิดชูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซียซึ่งมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์คือ หมู่เกาะเป็นตัวแปรช่วยในการนิยามตนเองที่ดีตัวแปรหนึ่ง

  ปราญชลี คีรีเวช 5341036024

 5. นายวิชชวัฒน์ รอดรัตษะ 5441060124 says :

  Welcome to Cambodia, Kingdom of Wonder

  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาจากในคลิปวีดีโอได้จำแนกลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ด้านหลักดังนี้
  1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชูโรงของ การท่องเที่ยวกัมพูชา โดยเฉพาะมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นครวัด-นครธม วัดอังกอร์ ปราสาทเสียมเรียบ พระราชวังหลวงเป็นต้น ซึ่งจะพบว่าในประเทศกัมพูชา มีวัดและพระพุทธรูปจำนวนมากที่จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
  2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จะเน้นในพื้นที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นี้ยังรวมถึงการเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพการเกษตรการปลูกข้าว วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่และการละเล่นพื้นบ้าน
  3. การท่องเที่ยวชายทะเล จะพบว่ากัมพูชามีชายฝั่งทะเลยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

  นอกจากนี้ในคลิปวีดีโอก็แสดงให้เห็นธุรกิจที่พัก โดยเฉพาะโรงแรมระดับ5ดาว ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีการบริการทางด้านสปาควบคู่ไปด้วยน่าจะเป็นจุดขายที่ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวให้กับประเทศกัมพูชาได้ แต่ในวีดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวนี้เราจะพบว่ากัมพูชา ไม่ได้นำเสนอแหล่งช็อปปิ้งหรือย่านศูนย์การค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่มีการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารการกินและอาหารขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชา ที่น่าจะทำให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้อยากลองชิม
  โดยภาพรวมการท่องเที่ยวกัมพูชาน่าจะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวจุดอื่นยังมีอยู่อย่างจำกัด ไม่กระจายตัวไปตามสถานที่ต่างๆมากนักยังคงเน้นที่เมืองหลวงเป็นสำคัญ ด้านความสะดวกสบายและการบริการยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบทุกด้าน แต่คาดว่าประเทศกัมพูชาน่าจะเป็นประเทศที่นักลงทุนจะมาทำการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากยังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายๆด้าน ตัวแปรที่สำคัญคือการที่ประเทศกัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังไม่ถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมากประกอบกับ ค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ

 6. รุ่งทิวา เงินปัน says :

  Visit Laos Year 2012: Welcome all travelers from around the world.

  จากคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศลาวนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลาวที่การดำเนินชีวิตส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ในคลิปวิดีโอได้นำมาเป็นจุดเด่นในการนำเสนอที่สามารถนำมาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ซึ่งการนำเสนอในด้านที่เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเน้นไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบในความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศลาว และชอบในความเป็นคนเรียบง่ายของลาว

  นอกจากนี้คลิปวิดีโอยังนำเสนอในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็เน้นไปที่การท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากการเปิดตัวคลิปวิดีโอด้วยแม่น้ำที่สำคัญในลาว การท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การล่องแพตามแม่น้ำชมความงามของธรรมชาติตลอดสองฝั่งของแม่น้ำ จากการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวตามแม่น้ำนั้นก็คงเป็นเพราะลาวเป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเล

  สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ลาวให้ความสนใจนำมาเสนอคือ วัด ซึ่งอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าวิถีชีวิตของชาวลาวนั้นได้ยึดติดอยู่กับศาสนา นั่นจึงส่งผลให้วัดและการทำบุญเป็นสิ่งที่สามารถนำมาเป็นจุดขายที่สำคัญได้ด้วย

  สำหรับสินค้าที่ถูกนำเสนอในคลิปวิดีโอที่เป็นจุดเด่นนั้นคือ สินค้าประเภทการทอผ้าที่เป็นการผลิตโดยใช้เครื่องทอผ้าแบบโบราณอยู่ และสินค้าที่เป็นลายผ้าทอก็เป็นสินค้าที่ได้ถูกผลักดันให้เป็นสินค้าที่สำคัญที่จะเป็นการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวมาซื้อได้

  จากคลิปวิดีโอที่ดูมาทั้งหมดนั้นทำให้เห็นได้ว่าคนลาวเป็นคนที่จิตใจดี เป็นคนใจบุญ และใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย เป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเสมอ และด้วยความที่ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตแบบตามรอยศาสนา และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ทำให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้สะท้อนออกมาให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของประเทศลาวว่าเป็นประเทศที่มีความสงบ ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำ ศาสนาและวัด และเป็นคนใจดี ซึ่งจากการนำเสนอภาพแบบนี้นั้นจึงกลายเป็นจุดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาที่พักผ่อนที่ได้สัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นจริงๆ และต้องการหาความสุขจากธรรมชาติ และการได้พบเจอกับผู้คนที่พร้อมต้อนรับ พร้อมมอบรอยยิ้มและความใจดีให้อยู่ตลอดเวลา

  รุ่งทิวา เงินปัน 5341051424

 7. THYP P. BHAVABHUTANON NA MAHASARAKARM says :

  โครงสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ของ ประเทศติมอร์เลสเต้

  วิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว
  ข้าพเจ้าขอแบ่งมุมมองโครงสร้างภาพลักษณ์เป็น 2 มุม

  มุมแรก คือ มุมนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้พื้นหลังของประเทศติมอร์เลสเต้ ซึ่งเป็นมโนทัศน์ภาพลักษณ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลติมอร์ อยากให้บุคคลภายนอกเห็น ในมุมนี้ หากเราดูจากแผนที่เราจะรู้ว่าติมอร์ตะวันออกมีลักษณะเป็นเกาะและเป็นประเทศเล็กๆซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเล คล้ายกับประเทศมัลดีฟ จากวิดีทัศน์เริ่มต้นด้วยทะเล กิจกรรมทางทะเล เช่น ดำน้ำดูแนวประการัง ต่อมาค่อยๆเข้ามาที่ชายฝั่งนำเสนอภาพความสวยงามของหาดทราย ถัดเข้ามาอีกก็ได้นำเสนอสิ่งที่มีบนผืนแผ่นดินติมอร์ เช่นธารน้ำตก ภูเขา ป่าชอุ่ม ต่อมาก็ซูมลึกเข้าไปถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำเสนอมุมมองของวิถีชีวิตอันน่าหลงใหลในเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น การนำเสนอการแต่งกายของหญิงชาวติมอร์แล้วส่งต่อมายังภาพของงานหัตถกรรมการทอผ้า สร้อยที่ทำจากลูกปัด เปลือกหอยและทองเหลือง อันเป็นต้นกำเนิดของเครื่องแต่งกายนั้น เรื่อยมาจนถึงภาพวาดเก่าบนผนังถ้ำแล้วส่งต่อมายังภาพของงานศิลปะเพ้นท์สีแจกัน เครื่องดินเผา และงานแกะสลักไม้ชิ้นใหญ่ เป็นต้น หลังจากนั้นก็นำเสนอภาพของเมืองหลวงในติมอร์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและกลมกลืนกับชายทะเลทั้งบ้านพักก็ดีหรือบาร์ร้านอาหารก็ดี สุดท้ายก็นำเสนอภาพออกจากเมืองกลับไปสู่ภาพธรรมชาติของป่าและท้ายที่สุดก็เป็นภาพของการเน้นความสวยงามทางทะเล โดยเน้นหนักในการโปรโมทการท่องเที่ยวในทะเล จากลักษณะการนำเสนอดังกล่าวมีการบอกถึงต้นกำเนิดอันเป็นที่มาของสภาพปัจจุบันของสภาพภูมิศาสตร์และความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของประเทศติมอร์ทั้งสิ้น โดยกล่าวเป็นนัยว่าประเทศติมอร์มีบางสิ่งที่เมืองในประเทศของพวกคุณไม่มีหากต้องการหลีกหนีจากสภาพความเป็นเมืองให้มาเที่ยวที่ประเทศของเรา

  มุมที่สอง คือ มุมความเห็นของผู้ที่รู้พื้นหลังโดยคร่าวของประเทศติมอร์เลสเต้ ซึ่งเป็นมโนทัศน์ภาพลักษณ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสิ่งที่ติมอร์เป็นจากความเข้าใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลติมอร์ต้องการนำจุดแข็งด้านเอกลักษณ์ทางด้านโครงสร้างที่ยังไม่พัฒนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างการพัฒนาให้กับประเทศของตน ถือความน่าสนใจที่นำจุดด้อยของประเทศมาพัฒนาให้เป็นจุดเด่นและจุดแข็งอย่างที่มัลดีฟเคยทำมาแล้ว ติมอร์อาจเป็นพื้นที่ที่นำเสนอความย้อนแย้งของการพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนาได้ วิดิทัศน์ดังกล่าวเปรียบเสมือนแว่นขยายซูมเข้าออกให้คนภายนอกเห็นในสิ่งที่รัฐบาลติมอร์อยากให้เห็น ติมอร์ใช้ทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของตนเป็นตัวสร้างความเข้มแข็งให้กับการสนับสนุนความแข็งแรงของวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นดังที่ได้กล่าวไปในมุมมองแรกและที่สำคัญในท้ายสุดของวิดิทัศน์ดังกล่าวมีการย้ำซึ่งรูปภาพของพื้นที่ที่เป็นเขตแดนของประเทศติมอร์ตะวันออกอย่างชัดเจน สร้างความหนักแน่นในความเป็นเขตแดนรัฐอธิปไตยของตน เนื่องจากติมอร์เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาและยังต้องอาศัยการระดมเงินทุนช่วยเหลือจากนานาประเทศผ่านUNเพื่อฟื้นฟูสภาพเมืองที่ถูกทำลายจากกองกำลัง militia ซึ่งต่อต้านการแบ่งแยกติมอร์ตะวันออกออกจากอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของติมอร์จึงเป็นตัวสร้างแบรนด์หรือจุดขายสำคัญให้กับประเทศติมอร์เพื่อให้มีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในแผนที่โลกทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยนั่นเอง .

  พงษ์ผกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

  5241027324

 8. Jittraporn Lertsiri says :

  วีดีทัศน์นำเสนอการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ชิ้นนี้ชูจุดเด่นคือ Uniquely Singapore ซึ่งต้องการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าจะมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน เมื่อพิจารณาจากวีดีทัศน์แล้วนั้น เราจะพบว่าสิงคโปร์ชูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ทั้งการพักผ่อน การชอปปิ้ง สปา เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมากับครอบครัว สิงคโปร์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไว้รองรับวัตถุประสงค์ของนักเดินทางทั้งหมด แต่สิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์ไม่มีในประเทศและพยายามสร้างขึ้นมาทดแทนก็คือสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่เราเห็นจากวีดีทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเกาะ sentoza หรือสวนสัตว์แห่งชาติ ตลอดจน marina bay สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งที่สิงคโปร์ขาดไป อาจกล่าวได้สถานที่ท่องเที่ยว man made เหล่านี้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและทำหน้าที่ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดหายไปของสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี

  สิ่งที่สิงคโปร์พยายามนำเสนอนั่นก็คือความหลากหลายของแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ภายใต้อธิปไตยเดียวกัน ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข สิงคโปร์ได้ดึงเอาความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้มาเป็นจุดขายการท่องเที่ยวของตนเราจะเห็นได้จากการโฆษณาย่านต่างๆในวีดีทัศน์เช่น ย่าน China town ย่าน Little India สถานที่ทั้งสองนี้ ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนจีนและคนอินเดียได้โดยไม่ต้องไปถึงประเทศจีนและอินเดีย อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของการนำเสนอการท่องเที่ยวของประเทศในลักษณะนี้คือ การขาดเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศสิงคโปร์เอง เพราะวีดีทัศน์นี้ไม่ได้นำเสนออะไรที่มีความเป็นสิงคโปร์เลย ไม่มีสถาปัตยกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ความเก่าแก่และประวัติศาสตร์ของประเทศไม่ได้ถูกนำมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว สิงคโปร์นำเสนอตัวเองในภาพลักษณ์ของประเทศสมัยใหม่ สิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมแบบใหม่ ความสะดวกสบาย หรูหราที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการพักผ่อน รวมถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อาจเนื่องมาจากวีดีทัศน์ชิ้นนี้ถูกทำขึ้นมาโดยเว็บไซต์โปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เราจึงเห็นว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำเสนอในวีดีทัศน์เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่โปรดปรานเช่น การอาบแดด การทำสปา การชอปปิ้ง ทริปการประชุมธุรกิจ และการชิมอาหาร ผลไม้ในแถบโซนร้อนเช่นทุเรียน การทำชาชัก เป็นต้น

  กล่าวโดยสรุป สิ่งที่วีดีทัศน์ชิ้นนี้ต้องการนำเสนอคือ สิงคโปร์ในฐานะประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์เองจึงประกอบไปด้วยสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ย่านไชน่าทาวน์และย่านลิตเติ้ลอินเดีย นอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้พยายามลบจุดอ่อนของตนนั่นคือการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถทดแทนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้ เช่น เกาะเซนโตซาและอ่าวมาริน่า นอกจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้ว รูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์ได้ถูกนำเสนอด้วยภาพลักษณ์ที่มีกลิ่นอายตะวันตก หลายสถานที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความหรูหรา ความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว มีกาสิโนเพื่อนให้ความบันเทิงแก่นักเสี่ยงโชค สิ่งนี้เราจะไม่ค่อยพบในสถานที่ท่องเที่ยวของชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะมีจุดขายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติตนเอง แต่สิงคโปร์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์มากพอที่จะเป็นจุดขายว่าสิ่งนี้คือวิถีชีวิตของความเป็นสิงคโปร์ จึงทำให้จุดขายการท่องเที่ยวของสิงคโปร์จึงมีความเป็นสมัยใหม่มากกว่าชาติอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน เพราะละเว้นที่จะโปรโมทจุดยืนการท่องเที่ยวในแบบประวัติศาสตร์และแบบท้องถิ่น

  จิตตราพร เลิศศิริ
  534 12064 24

 9. kaimukpearl says :

  สิ่งที่ประเทศลาวพยายามนำเสนอตัวเองนั้นก็คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และคนลาว ประเทศลาวยังคงเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมต่างๆน้อยมาก บ้านเมืองจะมีลักษณะที่เป็นบ้านไม่ใช่ตึกและไม่หนาแน่นเหมือนประเทศในเอเชียตะวันออกอื่นๆ จึงทำให้มีความรู้สึกว่าสงบและสบาย ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีการนำเสนอตัวเองในมุมของเทคโนโลยี หรือความเป็นสมัยใหม่เลย การนำเสนอตัวเองของประเทศลาวในประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากความไม่เป็นสมัยใหม่ของประเทศลาวเองเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจากสถิติการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไปประเทศลาว ตั้งแต่ปี 1990 ถึงปี 2009 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20.5 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในประเทศลาวนั้นสามารถชี้ให้เห็นว่า คนเรานั้นต้องการที่จะมีชีวิตแบบเรียบง่าย การไปเที่ยวที่ที่ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนการไปพักผ่อน จึงทำให้เห็นว่าบางครั้งความเป็นสมัยใหม่นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ในบางเวลา และประเทศลาวนั้นเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถขายความสงบ ความงดงามทางวัฒนธรรมที่ให้ความสุขทางใจแก่ผู้ที่ต้องการพักจากความวุ่นวายในสังคมที่เกิดการแข่งขันตลอดเวลาได้

  นางสาวธนพร คงชัย

  534 10251 24

 10. เอกพงศ์ มีสุข says :

  หลังจากการเข้ามาบริหารประเทศของประธานาธิบดีอาคีโนที่สาม เพื่อแก้ไขภาวะงบประมาณขาดดุล อันเป็นปัญหาสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อน จึงเร่งพัฒนานโยบาย แก้ไขกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสิ่งที่เน้น ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

  ในวิดีโอจะเห็นได้ว่าจุดหนึ่งที่ฟิลิปปินส์พยายามแสดง คือ เคยอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา น่าสนใจที่หากเป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะไม่พยายามแสดงให้เห็นถึงการตกเป็นประเทศอาณานิคมใครมาก่อน โดยเฉพาะการแสดงผ่านวิดีโอการท่องเที่ยวแบบนี้ แต่ฟิลิปปินส์กล้าที่จะเอามาแสดง ข้าพเจ้าคิดว่า ที่เป็นแบบนี้เพราะความเป็นชาตินิยมของฟิลิปปินส์มีน้อย ถามว่าทำไม ด้วยสภาพทางภูมิประเทศเป็นเกาะกว่าพันเกาะ ทำให้มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ถึงแม้จะมีระบบการศึกษาในยุคสมัยใหม่ที่พยายามผูกโยงความแตกต่างหลายๆอย่างของประชาชนเข้าด้วยกันแต่ท้ายที่สุด ภายใต้ความอ่อนแอของพลังทางสังคม ก็ไม่สามารถผูกโยงกันทางอัตลักษณ์ความเป็นชาติอย่างแนบแน่น แล้วทำไมต้องมานำเสนอในวิดีโอ? ข้าพเจ้าคิดว่าที่ฟิลิปปินส์นำเสนอดังกล่าว ด้วยประเทศที่ไม่เน้นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นชาตินิยมแบบประเทศเพื่อนบ้านอื่น จึงเสนอผลดีของการเป็นอาณานิคม คือ การที่ทำให้ฟิลิปปินส์ดูเป็นตะวันตก-เป็นประเทศที่มีความเจริญ เพราะจะเห็นได้ว่าในวิดีโอ ก็มีการนำเสนอบ้านเมืองที่มีตึกทันสมัย มีแหล่งช้อปปิ้งเบรนด์ดัง มีกิจกรรมปาร์ตี้ แบบคนตะวันตก ดังกล่าวจึงอาจเป็นจุดทำให้ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศโลกที่สามที่ไม่น่ากลัว-ป่าเถื่อน เพราะบางคนอาจต้องการไปเที่ยวโลกที่สามแต่กลัวความป่าเถื่อน แต่ฟิลิปปินส์ได้ผละจากความคิดนั้นไป คือ สร้างวิถีชีวิตแบบตะวันตกในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบตะวันออก-โลกที่สาม นอกจากนี้ในวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวที่พยายามนำเสนอจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่ได้อิทธิพลจากตะวันตก ถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะอยากมาดูสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทำไม ข้าพเจ้าคิดว่า คงเป็นการนำเสนอให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกมากกว่า เป็นการเปรียบเสมือนว่า หากมาเที่ยวฟิลิปปินส์ สถานที่ที่จะได้เห็นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการไปตะวันตกจริงๆ เพราะฟิลิปปินส์ก็เสมือนเป็นตัวแทนของตะวันตกแล้ว คือมาประเทศเดียวได้ครบทั้งตะวันออก และตะวันตก หรืออาจจะสร้างไว้ให้ชาวตะวันตกดูก็ได้ ว่าหากสถาปัตยกรรมตะวันตกมาอยู่ตะวันออกหน้าตาจะเหมือนต้นตำหรับที่บ้านตนหรือไม่ หรือปรับเปลี่ยนผสมกลืนกลายไปแค่ไหน และอีกสิ่งหนึ่งที่วิดีโอพยายามบอก คือ ประเทศนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าหากมาที่นี้ จะไม่เป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสาร

  ฟิลิปปินส์บอกว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งข้าพเจ้าก็ยังฉงน ว่าทำไมถึงพยายามสื่อว่าเป็นเช่นนั้นทั้งที่ที่ตั้งประเทศก็ออกห่างจากประเทศอื่นๆ หรืออาจเป็นเพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ หากนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปไหนไม่ถูกก็มาตั้งต้นที่ฟิลิปปินส์ก่อน เพราะใช้อังกฤษจะไม่ได้ไม่เป็นปัญหามาก ในวิดีโอยังเสนอถึงว่าจริงๆแล้วฟิลิปปินส์นี่แหละเป็นจุดที่รวมความหลากหลายหรือครบครันของสถานที่ท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้แล้ว(=ไม่ต้องไปไหนอยู่ฟิลิปปินส์ก็ครบรสชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพราะในวิดีโอได้นำเสนอ ทะเลสวย น้ำใส หมู่เกาะเป็นพันๆเกาะ มีหาดทรายให้เลือกหลากหลาย หลายเฉดสีทั้งที่ดำ สีน้ำตาล สีชมพู สีขาว สีเทา (ถ้าไปที่อื่นอาจจะเห็นหาดแบบเดียว-สีเดียว แต่ที่นี้มีหลายสี) จะดำน้ำดูสัตว์น้ำและปะการังที่สมบูรณ์สวยงามที่นี้ก็มี หรือ กิจกรรมเที่ยวเชิงธรรมชาติ/เดินป่า กิจกรรมผจญภัยท้าทาย และยังมีสัตว์แปลกๆ ที่หาดูที่อื่นไม่ได้หลากหลายชนิด

  จุดขายที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ก็มีอารยธรรมนาขั้นบันไดซึ่งถือเป็นมรดกโลกมีอายุกว่า 2000 ปี ,ภูเขาช็อกโกแลต ซึ่งเป็นเป็นภูเขาหินปูนทรงกรวยคว่ำหาดูยาก, รูปทรงภูเขาไฟที่แปลกตาสวยงาม, การที่มีหลายเกาะทำให้มีความหลากหลายของผู้คนซึ่งมีกว่า 100 ชนเผ่า หากมาที่นี้ก็จะเห็นการแสดง/การแต่งกายที่แปลกตา, นักมวยแชมป์โลก-ปาเกียวก็มีจุดนี้ข้าพเจ้าคิดว่า คงแสดงถึงว่าถึงแม้เราเป็นประเทศโลกที่สาม ก็สามารถไปสร้างชัยชนะระดับโลกได้ ข้าพเจ้าคาดว่าเขาอาจต้องการแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมชกมวยที่นี้ดีหากนักท่องเที่ยวต้องการดูการแสดงชกมวยก็ให้มา หรือใครอยากฝึกซ้อมชกมวยก็มาได้ นอกจากนี้ยังแสดงว่าดาราดังเราก็มี ข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังของประเทศจะได้ดังไปทั่วโลก , อาหารที่นี้ก็มีมากมายทั้งอาหารตะวันออกและตะวันตก คาดว่าต้องการสื่อว่าหากมาเที่ยวถ้าชาวตะวันตกกินอาหารตะวันออกไม่ได้ ก็มีอาหารตะวันตกให้กินเหมือนอยู่บ้านเกิด สุดท้ายก็เป็นการนำเสนอว่าประเทศนี้มีรอยยิ้ม-ไมตรีจิต ทั้งชาวบ้าน-ตำรวจ-หรือแม้แต่แอร์โฮสเตสก็อารมณ์ดี เต้นแม้กระทั้งตอนทำหน้าที่ ซึ่งก็เป็นจุดขายเด่นของแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  เอกพงศ์ มีสุข 5241059424

 11. วัชราพร คงศิริปัญญา says :

  วัชราพร คงศิริปัญญา

  โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียภายใต้คำขวัญ “Truly Asia”
  คลิปวิดีโอการส่งเสริมการท่องเที่ยวของมาเลเซียชุดนี้ เปิดตัวมาด้วยสายน้ำ ทะเล เกาะ ความสวยงามของทะเล และจะสามารถพบได้ว่าประเทศมาเลเซียจะใช้จุดขายในเรื่องของการมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อันได้แก่ จีน อินเดีย และชาวพื้นเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือชาวเอเชียจึงเปรียบเสมือนว่าประเทศตนนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของความเป็นคนเอเชียอยู่สูง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ก็ส่งผลให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของศาสนสถาน อาหาร ประเพณีต่างๆ จึงเป็นที่มาของคำขวัญในการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยว “Truly Asia” ซึ่งเปรียบว่ามาเลเซียเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของเอเชียเพราะรวมความหลากหลายไว้ที่นี่ได้อย่างลงตัว
  นอกจากประเด็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว ก็มีการนำเสนอภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ เช่น ตึกแฝด ศาสนสถานที่มีความสวยงามตระการตา และความงดงามของท้องทะเล หาดทรายที่ขาวสะอาด แสงแดดอันอบอุ่น ป้าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สวยงาม และแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยในด้านการคมนาคม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในมาเลเซียเป็นอย่างดี การที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้ำตก ป่า ภูเขา ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่สามารถทำได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ว่ายน้ำ ดำน้ำ ล่องเรือ เดินป่า ขี่ม้า ปีนเขา ฯลฯ และมาเลเซียยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาจับจ่ายซื้อของทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมือง มาเลเซียมีศูนย์การค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสถานบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายสำหรับผู้ใหญ่และสวนสนุกสำหรับเด็กๆสำหรับผู้ที่รักกีฬามาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถให้ความสุขได้โดยมีทั้งสนามกอล์ฟ สนามแข่งรถ เป็นต้น
  ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมาคนเดียว มาเป็นคู่รัก หรือมาเป็นกลุ่มครอบครัว ด้วยความพร้อมในด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและการบริการที่สามารถรองรับแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย และมาเลเซียยังพยายามที่จะเสนอให้เห็นถึงความทันสมัยภายในประเทศของตนด้วยในการมาเยือนมาเลเซียนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น มีแต่รอยยิ้ม และความสุขภายในประเทศนี้

  นางสาววัชราพร คงศิริปัญญา
  534 12545 24

 12. สุวิจักขณ์ คีรีพัฒนานนท์ says :

  จากคลิปวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวดังกล่าวของเวียดนามนั้น มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่สามารถรองรับและตอบสนองการท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบและต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ โดยมีการนำเสนอถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในประเทศ โดยแสดงออกมาโดยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ตามเมืองสำคัญ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่และลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการท่องเที่ยวในการรับชมธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามเนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นป่าเขาและยังเป็นธรรมชาติอยู่มากจึงนำจุดนี้มาเป็นจุดสำคัญในการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  ในอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงเยี่ยมชมสถานที่ในเชิงประวัติศาสตร์และชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่ยังคงเป็นแบบเดิมเนื่องด้วยเริ่มเปิดประเทศมาไม่นานมากนัก ทำให้วัฒนธรรมอันสวยงามรวมถึงการใช้ชีวิตของชาวเวียดนามยังคงเป็นแบบฉบับเดิมทำให้เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวและนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเวียดนามยังพยายามชี้ให้เห็นว่าเขามีดีกว่าเรื่องของธรรมชาติและการแสดงวิถีชีวิตหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยที่มีการนำเสนอให้เห็นถึงโรงแรมหรู สถานที่บันเทิง ห้างสรรพสินค้าที่หรูหรา เพื่อให้เห็นว่าประเทศเวียดนามนั้นมีความเจริญมากกว่าเมื่อก่อนมากแล้วมีความสามารถที่จะรองรับทุกความต้องการในการท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตได้ทั่งหมด เช่น หากต้องการสัมผัสธรรมชาติอาจให้ไปท่องเที่ยวในแถบเวียดนามเหนือ หากต้องการรับชมวิถีชีวิตแบบชาวเวียดนามและทัศนียภาพอันสวยงามรวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์อาจท่องเที่ยวในเวียดนามกลางหรือหากต้องการความสะดวกสบายความหรูหราและสถานบันเทิงอาจท่องเที่ยวในเวียดนามใต้

  โดยสรุปแล้วจากทั้งคลิปวิดีโอและเนื้อหาด้านบนที่ได้กล่าวไปจะพบว่าในการแสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจในเวียดนามนั้น มีความพยายามที่จะสอดแทรกและนำเสนอให้ชาวโลกเห็นว่า เวียดนามนั้นเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้านสามารถรองรับและตอบสนองตลาดท่องเที่ยวได้ทุกระดับ มีการแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตเดิมและวัฒนธรรมเดิมนั้นสามารถพัฒนาและปรับให้เข้ากับความทันสมัยและสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนั้นแสดงถึงความเป็นประเทศที่พร้อมแล้วที่จะรองรับการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติ ด้วยศักยาภาพและทรัพยากรรวมถึงความปรับตัวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่พร้อมต่อการลงทุนและการพัฒนา

  นาย สุวิจักขณ์ คีรีพัฒนานนท์ 534 10623 24

 13. THEME THANAPRAT GONGSAB says :

  จากปี ค.ศ. 2005-2006 ประเทศมาเลเซียได้รับรางวัล World Eco-Tourism เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวราคาประหยัด ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรณ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวทางใหม่ที่โลกให้ความสนใจ ต่อมาในการแนะนำการท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 2007 นั้น จึงยังคงจุดขายเดิมคือ ความเป็นธรรมชาติ ที่มีในหลายอุทยานแห่งชาติ วัฒนธรรมที่มีในหลายเชื้อชาติและชนเผ่า อีกยังเพิ่มความมั่งคั่ง ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยการท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของในเมือง ชีวิตกลางคืนในมาเลเซีย และความหรูหราของโรงแรมห้าดาว เพื่อเป็นการโฆษนาสร้างความสนใจมาเที่ยวมาเลเซียกับคนหลายระดับหลายความต้องการ

  นอกจากภาพต่าง ๆ ที่นำมาแสดงแล้ว ยังมีสโลแกนแนะนำการท่องเที่ยวของมาเลเซียว่า “Malaysia truly Asia” อาจตีความหมายได้ว่า มาเที่ยวมาเลเซียคือการมาเที่ยวเอเชียจริง ๆ หรือมาเที่ยวมาเลเซียแล้วเหมือนมาเอเชียทุกประเทศเลย และคำกล่าวนี้ก็ไม่มีใครโต้แย้งเพราะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ที่ในมาเลเซียมีทั้ง เชื้อชาติจีน แขกมุสลิม ชาวเกาะ ชาวเล ชาวเขา หลากหลายเชื้อชาติมาก ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์ของมาเลเซียเช่นกัน

 14. นุชประภา โมกข์ศาสตร์ says :

  Discover Cambodia, Kingdom of Wonder. The Kingdom of Cambodia has grown up in all fields, especially in tourism that is one of six priorities in the Cambodian economic developmental process. Tourism playing a pivotal role in the Cambodian socio-economic development can really create more job prospects for the Cambodian people, generate income/ profit for them, provide more benefits for local communities, find different approaches for community-based members, enhance standards of citizens living, improve physical infrastructure, and alleviate poverty of the Cambodian people in conformity with the rectangular strategy of the Royal Government of Cambodia.

  ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่มีการโปรโมทการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างกว้างขวาง จากการชมคลิปวีดิโอจะพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากในกัมพูชาเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น นครวัด นครธม แหล่งท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ทะเล ภูเขา น้ำตก ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสภาพภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ธรรมชาติมีความสวยงามและคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ความหลากหลายของสัตว์ป่า รวมทั้งมีต้นน้ำที่ใสสะอาด นอกจากนี้ในคลิปวิดีโอยังได้เห็นวัฒนธรรมแบบขอมโบราณ สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากการแพร่หลายของพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้กัมพูชามีวัดและประเพณีทางศาสนาบางอย่างคล้ายกับประเทศไทย จากการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปัจจุบันกัมพูชาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และการท่องเที่ยวในกัมพูชาก็สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย ชอบการเดินทาง และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์

  จาก concept โปรโมทการท่องเที่ยวที่ใช้ชื่อว่า “The Kingdom of wonder” และการเสนอวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาสะท้อนให้เห็นความสามารถด้านการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว สถานที่ที่สำคัญที่ปรากฎให้เห็นบ่อยที่สุดคือปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อและยังเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นหนึ่งในหกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในกัมพูชาที่รัฐบาลต้องการลดปัญหาความยากจนในประเทศและวางรากฐานการท่องเที่ยวให้แข็งแรงเพื่อผลักดันให้กัมพูชาเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมประชาคมอาเซียนในปี 2015

  กัมพูชามีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงส่งผลให้ชาวกัมพูชามีงานทำมากขึ้น ทำให้เงินสะพัดเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวจะนำความเจริญมาสู่กัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการเรียกนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยมีการจัดทำการโปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบันเศรษฐกิจของกัมพูชาเริ่มฟื้นตัว โดยจะเห็นว่าในบางพื้นที่มีห้างสรรพสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั้งในกรุงพนมเปญ และเมืองสำคัญอื่นๆเพื่อรองรับผู้คนจากทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในอาเซียน รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามที่จะทำให้การคมนาคมทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปมากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศไทย ลาวและเวียดนาม การเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเซียนและการท่องเที่ยวในกัมพูชาให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

  คลิปวิดีโอจาก Travelindex Network and Travel & Tourism

  นางสาวนุชประภา โมกข์ศาสตร์
  5341033124 ภาควิชาการปกครอง

 15. น.ส. จิตอนงค์ สารภีเพ็ชร 5241003224 says :

  Cambodia Kingdom of Wonder
  “Sometimes to understand the present, you have to go back to the past”
  ข้างต้นคือคำบรรยายตอนต้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกัมพูชา ภายใต้แคมเปญ “ราชอาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์” ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางโบราณสถานและโบราณวัตถุของกัมพูชา จุดเน้นคือ “ประวัติศาสตร์” สืบเนื่องมาจากความรุ่งโรจน์ทางอารยธรรมและประวัติศาสตร์ในอดีต รวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติ การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ ปราสาทขอม “นครวัด” ตั้งอยู่ที่เมืองเสียบราฐ ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของกัมพูชา และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ เมืองพระนครแต่จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ การขี่ช้างชมโบราณสถานและกระบวนพยุหยาตราชลมารคในโฆษณาเชิญชวนทำให้เราย้อนนึกถึงประเทศไทยด้วยความที่วัฒนธรรมหรือทรัพยากรบางอย่างคล้ายกัน หรือด้วยความจงใจของการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวแทนและการมีเชิงท่องเที่ยว ที่ไม่ต้องมาถึงประเทศไทยก็สามารถมาเที่ยวได้ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้ทัดเทียมกับไทยได้ และเชิงธรรมชาติ เน้นเรื่องของการเผชิญภัยในป่ามากกว่า เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ยังบริสุทธิ์อยู่
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาเป็นแหล่งรายได้สำคัญ ต้องการจุดขายตั้งแต่พระราชวัง ปราสาทหิน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และชายหาด พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศ เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค ภาคบริการและการเกษตร กัมพูชาใช้การท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นศักยภาพ ความน่าสนใจ รวมถึงความเชื่อมั่นในการลงทุน เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมศักยภาพของกัมพูชากับภายนอก
  แต่กระนั้นอุปสรรคที่สำคัญคือ การยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมๆของกัมพูชาโดยเฉพาะสงครามและความโหดร้ายในอดีตที่ถูกผลิตซ้ำขึ้นตามสื่อต่างๆ ทำให้เกิด Image Deficit และ Wrong Perception ทำให้คนภายนอกไม่กล้าเขามาลงทุนรวมถึงท่องเที่ยวด้วย รัฐบาลจึงมีหน้าที่ที่ต้องดึงดูดให้คนมาสัมผัสด้วยตนเอง อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงและแรงงานไม่มีฝีมือมากเพียงพอ ทำให้รัฐบาลจูงใจผ่านมาตรการภาษีแทน กัมพูชาต้องรีบพัฒนาตนเองท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงตาม global Economy

 16. wuttineethongkaew says :

  Philippines Tourism

  จากการที่ได้ดูคลิป แนะนำการท่องเที่ยวประเทศ ฟิลิปปินส์ เห็นได้ว่าฟิลิปปินส์ต้องการจะนำเสนอจุดขายหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพของธรรมชาติที่งดงาม สัตว์ป่าที่หายาก ประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่ยาวนาน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ คือ ได้มีการนำวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ
  ธรรมชาติ ของประเทศประกอบไปด้วย ทะเล ป่าไม้ และเกาะต่างๆที่สวยงาม รวมทั้งสัตว์ป่าที่หายาก ประวัติศาสตร์ของประเทศ เห็นภาพของอดีตตั้งแต่ยุคของมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ที่อาศัยอยู่บนเกาะปาลาวัน จากนั้นก็เป็นการเข้ามาของสเปน และได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนระยะหนึ่งจากนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาอีกระยะหนึ่งด้วย และนี่ก็เป็นต้นเหตุของการที่ฟิลิปปินส์ได้รับวัฒนธรรมของตะวันตกอย่างเต็มที่ วัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตะวันตก รวมไปถึงผลไม้ต่างๆ ก็เป็นจุดขายเช่นเดียวกันกับเมืองไทย วัฒนธรรมการแต่งกายที่เน้น การแต่งกายหลากสีสัน รวมไปถึงการตกแต่งสถานที่สไตล์ตะวันตกด้วย ที่น่าสนใจคือ วัฒนธรรมของฟิลลิปปินส์ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกตะวันตกอย่างพอดี เพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมตะวันตกของจะพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมของตนเอง และนอกจากนี้ยังมีเทศการประจำปี ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆอย่าง เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง เรือแคนนู กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับการฮันนีมูน และ พักผ่อน ด้วย และฟิลิปปินส์ยังมีปาร์ตี้เหมือนเมืองไทย คล้ายๆถนนข้าวสาร ชอปปิ้งแบรนด์เนมทั่วไป รวมถึงร้านลดราคาและสินค้าพื้นเมือง
  จะเห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์นี้เป็นประเทศที่รวมอารายะธรรมของตะวันตกและตะวันออกไว้ด้วยกัน การนำเสนอแผนการท่องเที่ยวจะเน้นไปที่ธรรมชาติที่สวยงาม และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันเป็นสำคัญ จึงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจมากทีเดียว

 17. wuttineethongkaew says :

  Philippines Tourism

  จากการที่ได้ดูคลิป แนะนำการท่องเที่ยวประเทศ ฟิลิปปินส์ เห็นได้ว่าฟิลิปปินส์ต้องการจะนำเสนอจุดขายหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพของธรรมชาติที่งดงาม สัตว์ป่าที่หายาก ประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่ยาวนาน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ คือ ได้มีการนำวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ
  ธรรมชาติ ของประเทศประกอบไปด้วย ทะเล ป่าไม้ และเกาะต่างๆที่สวยงาม รวมทั้งสัตว์ป่าที่หายาก ประวัติศาสตร์ของประเทศ เห็นภาพของอดีตตั้งแต่ยุคของมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ที่อาศัยอยู่บนเกาะปาลาวัน จากนั้นก็เป็นการเข้ามาของสเปน และได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนระยะหนึ่งจากนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาอีกระยะหนึ่งด้วย และนี่ก็เป็นต้นเหตุของการที่ฟิลิปปินส์ได้รับวัฒนธรรมของตะวันตกอย่างเต็มที่ วัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตะวันตก รวมไปถึงผลไม้ต่างๆ ก็เป็นจุดขายเช่นเดียวกันกับเมืองไทย วัฒนธรรมการแต่งกายที่เน้น การแต่งกายหลากสีสัน รวมไปถึงการตกแต่งสถานที่สไตล์ตะวันตกด้วย ที่น่าสนใจคือ วัฒนธรรมของฟิลลิปปินส์ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกตะวันตกอย่างพอดี เพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมตะวันตกของจะพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมของตนเอง และนอกจากนี้ยังมีเทศการประจำปี ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆอย่าง เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง เรือแคนนู กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับการฮันนีมูน และ พักผ่อน ด้วย และฟิลิปปินส์ยังมีปาร์ตี้เหมือนเมืองไทย คล้ายๆถนนข้าวสาร ชอปปิ้งแบรนด์เนมทั่วไป รวมถึงร้านลดราคาและสินค้าพื้นเมือง
  จะเห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์นี้เป็นประเทศที่รวมอารายะธรรมของตะวันตกและตะวันออกไว้ด้วยกัน การนำเสนอแผนการท่องเที่ยวจะเน้นไปที่ธรรมชาติที่สวยงาม และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันเป็นสำคัญ จึงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจมากทีเดียว

  นางสาววุฒิณี ทองแก้ว 5341057224

 18. หนึ่งฤดี นวนสาย says :

  myanmar

  คลิปที่ได้ชมมา เป็นคลิปของการท่องเที่ยวพม่าที่เน้นให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศที่มีความพิเศษกว่าประเทศอื่นและน่ามาค้นหาของประเทศพม่า โดยดิฉันมองว่าวีดีโอดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (เน้นชาวตะวันตกที่ต้องการมาเที่ยวในสถานที่ที่มีอารยธรรมเก่าแก่และมีความหลากหลายเป็นหลัก) โดยภาพที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอคือลักษณะของพื้นที่พม่าที่ตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย อินเดียและจีน และมองออกไปก็ยังสามารถมองเห็นมหาสมุทรอินเดีย พม่าทอดตัวจากเกาะและทะเลอันดามันในส่วนใต้ของประเทศ และขึ้นสู่ช่วงตะวันออกที่มีพื้นที่ของภูเขาหิมาลัย
  วิดีโอเน้นว่าจนถึงวันนี้พม่ายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ลึกลับและไม่มีใคร
  ค้นพบในโลก เพราะนี่ดินแดนแห่งความงามและความมีเสน่ห์ ภาพที่ถ่ายจงมีคำบรรยายและจุดเน้นว่านักท่องเที่ยวจึงควรเริ่มดำเนินการในการเดินทางดังกล่าวเป็นสถานที่แรก?
  พม่ายังคงเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและชายหาดที่เก่าแก่รวมกับมรดกอันรุ่งโรจน์และสืบทอดมามากกว่าสองพันกว่าปี อนุสาวรีย์ที่งดงามและเมืองโบราณเป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมที่งดงามแม้มีกลุ่มชาติพันธุ์
  อีกอย่างก็มุ่งเน้นให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของประเทศพม่า ว่ามีทั้งโรงแรมบูติกที่อบอุ่นและเกสต์เฮาส์ในครอบครัวที่อยู่ใกล้ในทุกสถานที่สำคัญ เช่นเดียวกับรีสอร์ทภูเขาและชายหาดที่สวยงาม
  ทุกที่ที่คุณไปในพม่าไม่ว่าจะได้ล่องเรือลงแม่น้ำ Ayeyarwaddy อันยิ่งใหญ่ในสไตล์ลอยเหนือเมืองโบราณของพุกามด้วยบอลลูนอากาศร้อนหรือรู้สึกต้องการผจญภัย
  จากคลิปวิดีโอโปรโมตดังกล่าวก็นับเป็นการเรียกลูกค้าที่ต้องการท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและมีวัฒนธรรมเก่าแก่อยู่มากมายได้ดีทีเดียว เพราะทรัพยากรของพม่ายังคงมีอยู่มากมายและผสมผสานจากส่วนหนึ่งทั้งของอินเดีย จีน และเอเชียได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ทำให้การที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่รู้สึกคุ้มค่าและน่าลองมาพม่าดูซักครั้ง

  นางสาวหนึ่งฤดี นวนสาย
  534 14656 24

 19. Jakraparkt says :

  Indonesia tourism campaign 2011
  วีดีโอนี้เป็นสปอตที่ถูกใช้สำหรับทำแคมเปญให้กับคนนอกอาเซียน โดยเฉพาะคนยุโรป-อเมริกาเป็นหลัก ซึ่งเราจะได้เห็นการนำเสนอภาพของ “ความหลากหลาย” โดยมีธีมหลักของอินโดนีเซียในช่วงนี้ คือ “The Ultimate in Diversity” ซึ่งแน่นอนว่าความหลากหลายในแง่นี้ หากเรายังไม่ได้เห็นภาพวีดีโอ ก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นความหลากหลายทาง “ชาติพันธุ์” นำมาก่อน ซึ่งก็ถูกแล้ว แต่ด้วยเหตุผลทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เข้าใจได้ว่าเขาเลือกที่จะนำเสนอภาพของธรรมชาติขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ถ้ำน้ำตก ทะเล ท้องไร่น่าที่เป็นสเต็ปสวยงาม รวมถึงโบราณสถาน-ปราสาทหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเกาะต่างๆ ทำให้ประเด็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายไปตามพื้นที่ได้ถูกนำเสนอออกมาโดยถูกแทรกและผนวกรวมไปกับสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการรำทั้งชาย-หญิงหน้าปราสาทหิน ศิลปะหัตถกรรมทอผ้า การแต่งกาย รถม้า การเลี้ยงนกเลี้ยงวัว ดนตรี ซึ่งรวมแล้วเราจะได้เห็นภาพของความหลากหลายของชาวบ้านท้องถิ่นอยู่มาก สะท้อนออกมาในเป็นภาพของลักษณะอาชีพเป็นหลัก
  โดยสรุปอารมณ์ที่จะสื่อให้กับผู้ชมสปอตนี้ คือ ความสวยงามลื่นไหลไปตามความหลากหลายของสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เกิดคำถามสำคัญคือ อะไรคือความสูงสุด (Ultimate) ทางด้านความหลากหลายที่เขาได้นำเสนอออกมา หากผู้ชมสปอตนี้เป็นคนอาเซียนด้วยกันอาจจะมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศก็มีซ้ำๆกันอยู่แล้ว ความต่างกันอยู่ตรงไหน แต่สำหรับฝรั่งย่อมเป็นสิ่งแปลกตาแปลกใจเสมอหากมาที่อินโดเป็นที่แรก และที่สำคัญด้วยข้อได้เปรียบของอินโดฯ คือ การมีเกาะบาหลีซึ่งชื่อเสียงดังมานานแล้ว ผนวกกับการนำโปรโมทว่ายังมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากให้ไปสัมผัสอีกเยอะ เป็นสิ่งที่ดึงดูดฝรั่งได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพวก Backpackers เพราะได้เดินทางโดยข้ามเรือข้ามเกาะเอา (เห็นจากฉากท้ายมีรูปนางรำไหว้อยู่ที่หน้าเรือ) ทำให้ความหลากหลายในแง่สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นได้ถูกนำมาเป็นสิ่งดึงดูดหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่วนประเด็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่ดูเหมือนเป็นของที่สอดแทรกเข้ามา ผมมองว่าแต่ละประเทศในอาเซียนต่างคนก็ต้องต่างเคลมว่าประเทศตัวเองมีความสวยงาม เป็นต้นแบบทางศิลปะแขนงต่างๆกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดา แต่อินโดฯนั้นก็อาจจะได้เปรียบเรื่อง “ความแปลก” มากกว่าเรื่องความสวยงามในแบบตื่นตาตื่นใจแบบ Amazing Thailand …

 20. leoearth says :

  Viet Nam Tourism – The Hidden Charm

  by Vietnamtourism.org.vn

  ในคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะแสดงเนื้อหาแตกต่างจากคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวเวียดนามอันอื่นอยู่ซักหน่อยคือ ไม่ได้แสดงการท่องเที่ยวในเมืองหลักๆซักเท่าไรแต่กลับแสดงให้เห็นในพื้นที่ต่างๆในเวียดนามที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวในเวียดนามแต่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือไปมากนัก ตรงกับชื่อของคลิปวิดีโอ (Hidden Charm) ในเริ่มแรกนั้นคลิปนี้จะพาเราไปชมภาพในเมืองHa Noi Capital ซึ่งโดยมากเป็นอาหารตามข้างทาง (Street Food) สลับกับภาพท้องถนนและชีวิตคนในเมือง ซึ่งจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่เราจะเห็นฝรั่งคนหนึ่งนั่งกินอาหารข้างทางร่วมกับชาวเวียดนาม แสดงให้สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบง่ายๆในเวียดนาม ดูไม่ต้องใช้เงินมากมายในการมาเที่ยวก็สามารถเก็บบรรยากาศความรู้สึกของการมาเวียดนามได้ แถมรูปภาพอาหารที่แสดงในคลิปนั้นก็ดูมีคุณภาพน่ารับประทาน

  ภาพในคลิปฉายต่อไปที่เมืองSapa เมืองในหุบเขาที่ถูกขนามนามว่าสวิตเซอแลนด์ของเวียดนาม ในคลิปจะมีภาพของชาวเขาซึ่งแบกของเดินไปมา นาข้าวสีเขียวชะอุ่มและที่อยู่ของพวกเขา ภาพที่นำเสนอนั้นดูน่าสนใจน่าศึกษาและลองสัมผัสในวิถีชีวิตของชาวเมือง แต่ในพร้อมกันก็แสดงถึงที่พักนักท่องเที่ยวที่ดูเพียบพร้อม ตัดมาที่ภาพเมืองท่าของเวียดนาม แสงสีเสียงตอนกลางคืน และไปต่อที่ภาพแม่น้ำกลางนาข้าวของเมืองNinh Binhเล็กน้อย จึงเปลี่ยนเป็นHalong Bay สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ในคลิปใช้เลนส์ฟิชอายถ่ายเพื่อให้ได้ภาพอ่าว ถูเขาและบรรยากาศของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ถัดไปที่ภาพสถาปัตยกรรมในวัด สิ่งก่อสร้างด้านศาสนา และดนตรีวัฒนธรรมของเมืองHue แล้วจบที่ดินดอนสามเปลี่ยมปากแม่น้ำโขง

  สิ่งที่คลิปสื่อออกมานั้นคือภาพของเวียดนามบนพื้นฐานของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องรวยหรือมีเงินมากก็สามารถมาเที่ยวเวียดนามได้ แต่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วคลิปโฆษณาก็คือคลิปที่เลือกแสดงให้เห็นหรือรับรู้ ทุกอย่างในคลิปจึงดูง่ายดายซึ่งตรงข้ามกับความจริง อย่างเช่นเมืองSapaที่สวยงามนั้น การจะเข้าไปให้ถึงมีอยู่2ทางคือรถยนต์และรถไฟ ซึ่งถ้าไปโดยรถยนต์นั้นเรียกได้ว่าอ้อมโลก ส่วนรถไฟนั้นถึงจะดีกว่ารถไฟไทยแต่ด้วยระยะทางก็ต้องใช้เวลากว่า10ชม. ซึ่งคลิปนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเวียดนามมีของดีมากมายจนเราลืมไปว่าของดีราคาถูกไม่ได้จะได้มาได้ง่ายๆ

 21. ณัฐณิชา เชาวลิต 5441014324 says :


  Best Time of your life : Malaysia Truly Asia 2012

  คลิปนี้เป็นคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ในปี 2012 ซึ่งได้ใช้สโลแกนเดิม คือ Malaysia Truly Asia ที่ได้เริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ปี 2007 ในคลิปความยาว 60 วินาทีนี้ เราจะสามารถพบว่า construct image ของประเทศมาเลเซีย จะมีการนำเสนอภาพลักษณ์ในทุกๆด้าน ซึ่งประเด็นหลักในการนำเสนอจะอยู่ที่ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ รูปแบบการนำเสนอ จะนำเสนอมาในรูปแบบขั้วตรงข้าม ซึ่งจะให้มิติที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อแสดงออกถึง ความครบครันที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

  จาก สโลแกน Malaysia Truly Asia นี้ จึงสามารถตั้งข้อสันนิฐานได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ มาเลเซีย นั้นจะไม่ใช่คนในภูมิภาคเอเชียอย่างแน่นอน เพราะจากสโกแกนนี้ การใช้คำนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดำดูดใจคนนอกภูมิภาค และให้ความรู้สึกเป็นด้านลบ ต่อประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่นกัน และ ภาพของนักท่องเที่ยวในคลิปโฆษนาการท่องเที่ยวชิ้นนี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ อีกเช่นกัน
  การด้านการนำเสนอ ภาพของการนำเสนอนั้น เป็นการเริ่มจากท้องฟ้า ซึ่งแสดงออกถึงความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย และจบลงด้วยภาพของอาคารสูง แสงไฟยามค่ำคืน และการคมนาคมที่ทันสมัยของมาเลเซีย ซึ่งจากภาพก็แสดงให้เห็นอย่างชัดว่าภาพลักษณ์ที่มาเลเซียต้องการนำเสนอแก่นักท้องเที่ยว คือความครบครันและคุ้มค่าของการท่องเที่ยว แต่สิ่งหนึ่งที่คลิปนี้ได้นำเสนอออกมาอย่างชัดเจนก็คือ เรื่องของวัฒนธรรม วัฒนธรรมการแต่งกาย และการใช่วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลแห่งการเป็นรัฐอิสลามไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นนี้ถูกเน้นเป็นจุดสนใจ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สะท้อนถึงความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ซึ่งเมื่อนำประเด็นนี้มาต่อยอดจากประเด็นของ สโลแกน Malaysia Truly Asia แล้ว

  จากภาพรวมแล้วภาพลักษณ์ของประเทศที่มาเลเซียต้องการนำเสนอในคลิปโฆษนาการท่องเที่ยว ชุด Best Time of your life : Malaysia Truly Asia 2012 นั้น คือต้องการนำเสนอถึงความโดดเด่นอันเป็นที่สุดของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือนักท่องเที่ยว ที่มาจากเขต ตะวันออกกลาง ด้วยความที่เป็นรัฐอิสลาม นอกพื้นที่ตะวันออกกลางโดยมี concept การนำเสนอนำเสนอวัฒนธรรมเป็นหลัก

 22. พีรภัทร มีแสง says :

  Brunei-The Kingdom of Unexpected Treasures

  บรูไนใช้สโลแกน “The Kingdom of Unexpected Treasures” ในการโฆษณาการท่องเที่ยว ซึ่งอาจหมายถึงอาณาจักรที่มีสมบัติที่คาดไม่ถึง ความหมายเหมือนเป็นการชักชวนให้เข้าไปค้นหา สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่อีกแง่มุมหนึ่ง สโลแกนข้างต้นนี้กลับทำให้ผมนึกถึง บรูไนที่เป็นประเทศที่คาดไม่ถึงว่าจะพบบ่อน้ำมันและกลายเป็นประเทศร่ำรวยอันดับต้นๆ ในภูมิภาค สโลแกนนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 20011 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบรูไนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการโฆษณาการท่องเที่ยวเสียเท่าไร เช่นเดียววิดีโอคลิปที่ผมใช้2ซึ่งน่าจะเป็นวิดีโอคลิปที่ใช้ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี2008 เพราะอัพโหลดในยูทูปในเดือนตุลาคม 2008

  เมื่อดูวิดีโอคลิปนี้ ถึงแม้จะเป็นวิดีโอคลิปเมื่อสี่ปีที่แล้ว เราจะรับรู้ได้ถึงความหรูหรา ที่พยามสอดแทรกและนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรก็ดี โทนสีก็ดี รวมถึงเพลงที่ใช้ก็ให้บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจให้สอดคล้องกับชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศที่ชื่อว่า Negara Brunei Darussalamซึ่ง แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข (Nation of Brunei, the Abode of Peace) ซึ่งหากดูอย่างผิวเผินอาจรู้สึกเหมือนว่าเป็นวิดีโอคลิปโฆษณาโรมแรม 5 ดาวมากกว่าเสียด้วย
  ผมคิดว่าวีดีโอคลิปชิ้นนี้พยายามสื่อสารใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ อลังการและมั่งคั่งของบรูไน ในลักษณะของรัฐนาฏกรรม (theatrical state) ซึ่งอันเนื่องบรูไนนั้นมีการปกครองการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Mornachy ) องค์สุลต่านผู้เป็นผู้นำของประเทศย่อมต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีมีความสุขและมั่นคง ในประเด็นนี้ นอกจากจะเห็นได้จากรูปแบบการนำเสนอที่ดูหรูหราแล้ว ในตอนต้นยังเป็นฉากเปิดประตูมัสยิดทีดูยิ่งใหญ่มาก จากนั้นเป็นฉากที่ค่อยๆแพลนกล่องตรงหัวมัสยิดแล้วมีคล้ายๆแสงออโรร่าฉายลงมาจากฟ้า เช่นเดียวกับฉากต่อๆมา ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ล้วนดูสง่างามและยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเสนอสิ่งของที่เกี่ยวกับกษัตริย์ เช่น บัลลังค์ ปืนใหญ่ นอกจากนี้ ยังไม่มีฉากของห้างสรรพสิ้นค้าหรือสถานที่ที่ดูวุ่นวายเลย แต่มีฉากหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นฉากคนกำลังเล่นกอล์ฟทั้งๆที่ฉากก่อนและหลังเป็นนั้นเกี่ยวกับศาสนาและธรรมชาติ ซึ่งอาจตีความได้ว่ากอล์ฟคือกีฬาของชนชั้นนำหรือชีวิตที่หรูหรา

  ประเด็นที่สอง คือการพยายามสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า ซึ่งเป็นฉากที่ฉายเกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์(ซึ่งมีคล้ายๆแสงออโรร่าฉายลงมาจากฟ้า ด้วยเช่นกัน ) อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจคือตัวอักษรที่อธิบายภาพ เช่น “Untamed rainforest of Borneo” “Untouched nature” ”Pristine beauty” ที่พยายามสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างมากของธรรมชาติของประเทศบรูไน ถึงแม้ประเทศบรูไนจะมีพื้นป่าขนาดใหญ่ แต่ผมคิดว่าก็เกินจริงไปเสียหน่อยและก็ไม่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจที่บรูไนตะหนักว่าประเทศไม่สามารถพึ่งพิงแต่เพียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เท่านั้น และหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรเหล่านี้พร้อมเร่งรัดพัฒนาอุตสากรรมด้านนี้ด้วย

  ประเด็นที่สามคือ คือ ความพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าบรูไนเป็นรัฐศาสนา และมีวัฒนธรรมเป็นของตน คนบรูไนส่วนใหญ่และลุสต่านนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ ซึ่งมีหลายฉากที่เป็นภาพของคนกำลังประกอบพิธีทางศาสนา หรือแม้กระทั้งตัวคนในวีดีโอก็ล้วนมองออกได้อย่างชัดเชนผ่านเครื่องแต่งกายว่าเป็นชาวมุสลิม น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเคร่งศาสนาของคนในประเทศบรูไน และเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตก็มีสอดแทรกอยู่บ้าง ตามแบบแผนทั่วไปของวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยว

 23. ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน 5341017124 says :

  โฆษณาชุดนี้จัดทำโดย http://www.vietnamtourism.com

  เนื้อหาโฆษณาชุดนี้ดูจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศในหลายมุมมองด้วยกัน คือ นำเสนอความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม และภาพของการเป็นประเทศเขตร้อนในอุดมคติของชาวยุโรป

  โฆษณาชิ้นนี้ฉายทางช่องโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ การนำเสนอภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสิ่งก่อสร้างและพาหนะอันเป็นรูปแบบเฉพาะ (เรือใบ) สะท้อนถึงความพยายามสร้างอัตลักษณ์ของเวียดนาม คือการเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์ ความเจริญทางวัฒนธรรมในตนเอง และการเป็นประเทศที่ยังไม่ถูกทำลายโดยความเป็นสมัยใหม่หรือทุนนิยม การนำเสนอตนเองเช่นนี้เป็นการยกระดับความคิดของชาวต่างชาติที่มีต่อเวียดนาม ทั้งนี้เพราะเวียดนามถูกมอว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่น่ากลัวในสายตาของบรรดาชาวประชาธิปไตย เวียดนามจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอ “ความงดงาม” แห่งอารยธรรม ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพที่ดีของตนในสายตาชาวต่างชาติ

  ภาพที่สื่อออกมาจึงเป็นภาพที่ชาวเวียดนามต้องการให้ชาวอังกฤษ หรือชาวตะวันตกได้เห็น การนำเสนอภาพของทะเลเขตร้อน ชายหาดสปา และกิจกรรมสันทนาการตามสมัยนิยมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นทัศนคติของเวียดนามที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือมองว่าชาวต่างชาติ(โดยเฉพาะตะวันตก)มีชุดความคิดเกี่ยวกับประเทศเขตร้อนในแบบหนึ่ง จึงจำเป็นต้องนำเสนอภาพในความคิดของนักท่องเที่ยวในงานโฆษณาการท่องเที่ยวของตน

  ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน 5341017124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: